โครงการแลกเปลี่ยนนวัฒนธรรม Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Germany 2023 ณ ประเทศเยอรมนี

โครงการแลกเปลี่ยนนวัฒนธรรม Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Germany 2023 ณ ประเทศเยอรมนี


             ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย อาจารย์กฤษณะ  จิรสารสวัสดิ์รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับนายเมธาสิทธิ์ จอมคำสิงห์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มทร.สุวรรณภูมิ) ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับโควต้าในโครงการแลกเปลี่ยนนวัฒนธรรม Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Germany 2023 ณ ประเทศเยอรมนี ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 โดยมีอาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคมผู้ช่วยอธิการบดี (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสวนใหญ่ อาคาร 6 ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล:นางอัจฉรา พลอยสดใส / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


45 ครั้ง