โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

           อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอปอ กลับสกุลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ความรู้ แนวคิด ทักษะในเรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และให้นักศึกษารู้เท่าทันสื่อ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ณ อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) ชั้น 3 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

ข้อมูล : นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


41 ครั้ง