ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดนโยบายNo Gift Policy

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดนโยบายNo Gift Policy

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่มผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ถ่ายทอดนโยบาย และการสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรมแกรม Google Meetเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


42 ครั้ง