ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่มผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรที่เป็นแกนนำทราบและถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรในหน่วยงานต่อไป ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรมแกรม Google Meet เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

 

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


57 ครั้ง