ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

           นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี เพื่อติดตามผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


47 ครั้ง