ราชมงคลสุวรรณภูมิ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

           กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการเสวนาการจัดการความรู้ (KM) ด้านบริการวิชาการและหารายได้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี เป็นประธานด้านบริการวิชาการและหารายได้ ซี่งมี นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมเสวนา เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ นางสาวพนิดา เฟื่องขจร นักวิชาการศึกษาชำนาญงาน หัวหน้างานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนา เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Google Meet เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


53 ครั้ง