มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร

มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน และปรับแนวทางการทำงานให้สอดคล้องตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

              ภาพ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


81 ครั้ง