มทร.สุวรรณภูมิ MOU องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

มทร.สุวรรณภูมิ MOU องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  

            รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างสองหน่วยงาน และมีกรอบความร่วมมือดำเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น การส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับองค์ความรู้ และทักษะด้านการผลิตและการดูแลรักษาสัตว์ การพัฒนาโครงการวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร การร่วมให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


83 ครั้ง