โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร

 

โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร

 

                 งานบริหารและพัฒนาระบบคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรโดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ทั้ง 5 ด้าน รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้บุคลากรภายในคณะฯ ร่วมรับฟังและสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันพุธที่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21 ) มทร.สุวรรณภูมิ เขตเหนือ

ข้อมูล:นางรัตนา วาสนาสุขสันต์ / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


75 ครั้ง