“โครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา”

“โครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง

CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา”

                   นายสราวุฒิ สิริเกษมสุขผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ในการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Educationภายใต้การดำเนินงานโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อ “สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย”จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อขยายผลและสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ในการจัดหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education โดยมี ดร.อรสา ภาววิมลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทียนกิ่ง ชั้น 3 โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล:อาจารย์สราวุฒิ สิริเกษมสุข / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


85 ครั้ง