บริษัท ไดซิน จำกัด เข้าเยี่ยมชมณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

บริษัท ไดซิน จำกัด เข้าเยี่ยมชมณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะฯ ให้การต้อนรับและพาบุคลากรจาก บริษัท ไดซิน จำกัดเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ ถ่ายทอเทคโนโลยี การฝังตัวของคณาจารย์ การวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตบัณทิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สนับสนุนการจัดฝึกอบรม รับนักศึกษาฝึกประสอบการณ์หรือสหกิจศึกษา ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูล:/ จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


169 ครั้ง