พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไดซิน จำกัด

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไดซิน จำกัด

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไดซิน จำกัดโดยมี คุณเอกณัท สุวรรณศร Executive Vice Presidentลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝังตัวของคณาจารย์ การวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตบัณทิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สนับสนุนการจัดฝึกอบรม รับนักศึกษาฝึกประสอบการณ์หรือสหกิจศึกษา ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุน ซึ่งกันและกัน เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (32) 

ข้อมูล:นางสาวศศิธร วารีรักษ์ / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


213 ครั้ง