มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การเงินการคลัง

มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การเงินการคลัง   

            กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บรรยายหัวข้อ กระบวนการได้มาซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน บรรยายหัวข้อการควบคุมและการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ บรรยายหัวข้อ การใช้อำนาจทางกฎหมาย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


40 ครั้ง