สวพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

     ระหว่างวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2566  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ตรงใจแหล่งทุน"  ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ตรงใจแหล่งทุน และพัฒนาทักษะการเขียน Log Frame/Project Canvas  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนมากยิ่งขึ้น  โดยมี รศ.ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ   มีบุคลการของมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ท่าน  กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเป็นประธานเปิดโครงการ

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา / วรงค์


66 ครั้ง