มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการบริหารจัดการศูนย์ความเชื่อมโยงภาคประกอบการ (Enterprise Linkage Center : ELC)

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  นำโดย  ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี  อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี  ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองผู้อำนวยการ  และบุคลการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการบริหารจัดการศูนย์ความเชื่อมโยงภาคประกอบการ (Enterprise Linkage Center : ELC)   ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 66   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานภายใต้งาน Enterprise Linkage Center : ELC และเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงภาคประกอบการและผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  โดยได้เข้าดูงานในหลายสถานที่ อาทิเช่น อุทยานวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ  สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่  ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์  และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา / วรงค์


36 ครั้ง