สวพ. จัดโครงการฝึกอบรม "ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME (ADLP) สู่ผู้รับผลประโยชน์ปลายทาง"

     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME (ADLP) สู่ผู้รับผลประโยชน์ปลายทาง  โดยมี ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ในด้านการรู้เท่าทันสื่อ และความปลอดภัยบนโลกออนไลน์  และได้รับเกียรติจาก Master Trainer นำโดย อ.สุภัทรา วิลามาศ  ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย   อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านบริหารและพัฒนาระบบ และนางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมบรรยายทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ห้องเธียร์เตอร์) ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา / วรงค์


47 ครั้ง