โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

                เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี รองคณบดีประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพรพินิต เสตางกูล สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ และได้รับรางวัลชมเชย

ภาพ : ผศ.ดร.นวพร,อ.ณัฐกฤตา,อ.นิติมาข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร24 ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


34 ครั้ง