คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ.

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ.
"สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ศูนย์สุพรรณบุรี"

            เมื่อวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี ได้จัดโครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. “สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล ศูนย์สุพรรณบุรี” สาขาช่างควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิคอนโทรลเลอร์ ( PLC)ระดับ1 ซึ่งมี ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2 สุพรรณบุรี อาจารย์ ธนิต คล้ายมาลี มาเป็นวิทยากรในการอบรมและการทดสอบในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 คน เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผ่านการทดสอบ จำนวน 17 คน ณ ห้อง 11203 อาคาร 11 โรงฝึกงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

กนกวรรณ : รายงาน ข.25 / ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


38 ครั้ง