คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

                เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามศักยภาพและความต้องการของแต่ละบุคคล และสามารถเข้าถึงหลักสูตรการเรียนการสอนจากสถาบันการศึกษาโดยตรง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ชาญณรงค์ : ถ่ายภาพ กนกวรรณ : รายงาน ข.15 / ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


35 ครั้ง