คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการให้ความรู้ในสายอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการให้ความรู้ในสายอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

             เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้อาจารย์ลือเดช เพชรดวง รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ในสายอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจุบัน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ชาญณรงค์ : ถ่ายภาพ กนกวรรณ : รายงาน ข.23 / ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


55 ครั้ง