คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ศึกษาดูงาน บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดำเนินจัดโครงการระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากรอบแนวคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อให้แนวคิดแก่บุคลากรเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง องค์กร และงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชาญณรงค์ : ถ่ายภาพ กนกวรรณ : รายงาน ข.14 / ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


36 ครั้ง