คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อธิการบดีประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อธิการบดีประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยวิธี Onsite และ Online เพื่อส่งมอบนโยบายของมหาวิทยาลัยลงสู่การบริหารจัดการคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ

 

กนกวรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน ข.18/ ก.พ. 2566





ข้อมูลจาก : nudtha.s


40 ครั้ง