โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ ส่วนซ่อมบำรุงโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาและหน้างานก่อสร้าง ช่องแค จังหวัดนครสวรรค์

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ณ ส่วนซ่อมบำรุงโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาและหน้างานก่อสร้าง ช่องแค จังหวัดนครสวรรค์

 

           วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ส่วนซ่อมบำรุงโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาและหน้างานก่อสร้าง ช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ ดร.ธนาพล สุขชนะ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรานำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับชิ้นส่วนส่งกำลังขนาดใหญ่ และกลไกของระบบการทำงาน

ข้อมูล: อ.อนุวัฒน์ บำรุงกิจ / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : nudtha.s


34 ครั้ง