โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ณ Maintenance Depot ศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS-หมอชิต

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Maintenance Depot ศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียวBTS-หมอชิต

             วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Maintenance Depot ศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS-หมอชิตอาจารย์สราวุฒิ สิริเกษมสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบรางและล้อเลื่อนรถไฟ 

 

ข้อมูล: อ.อนุวัฒน์ บำรุงกิจ / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : nudtha.s


53 ครั้ง