โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากล (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม

โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากล (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม

         เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์สุพรรณบุรีรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากล (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม(SAFETY) ให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสวินทร์ พงษ์เก่ากรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมถ์ และที่ปรึกษาคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลทางด้านกฎหมายความปลอดภัย และมาตรฐานการทำงานในภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูล : ศูนย์เชี่ยวชาญวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน / จัดทำ : สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


30 ครั้ง