โครงการฝึกอบรมหลักสูตร CNC Milling Machine

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร CNC Milling Machine 

 

                 ระหว่างวันที่ 14- 18กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 15 สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร CNC Milling Machine(หลักสูตรระยะสั้นบริการวิชาการแบบมีรายได้) ให้กับบุคลากรจากบริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ, อาจารย์รวินท์ธนัตถ์ ทิพย์เสนาหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสูตร CNC Milling Machineพร้อมทั้ง อาจารย์บดินเดช จูมมณีหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ และอาจารย์ในสาขาฯ

 

ข้อมูล :สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


46 ครั้ง