โครงการบ้านน่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส พลัส

   โครงการบ้านน่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส พลัส  

                 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการบ้านน่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส พลัส โดยได้รับเกียรติจากคุณสวินทร์ พงษ์เก่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนความรู้ให้กับบุคลากรเดิมให้เข้าใจถึงแนวคิดและการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ที่ถูกต้องและสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและบรรลุผลสำเร็จ

ข้อมูล :นางพรพรรณ สุขก้อน/ จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


53 ครั้ง