โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี – สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี – สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

                  เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) และ Waste Management Siam CO, Ltd.อาจารย์นิติวิศว์ แตงไทยหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขานำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวุฒิ เจริญชนม์นายช่างไฟฟ้า 6 และคุณสุปราณี ทองเหี่ยงหัวหน้างานดูแลลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่อง กระบวนการผลิตน้ำประปาพร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สถานีผลิตน้ำประปาบางพระ 3 และ Waste Management Siam CO, Ltd. โดยได้รับเกียรติจาก คุณประจักษ์ สุตันรักษ์ รองผู้จัดการโรงงาน และคุณจำรัส รอบการผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเทคนิคคอล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่อง การจัดการระบบฝังกลบมูลฝอยอุตสาหกรรม พร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบฝังกลบมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล

ข้อมูล :สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


47 ครั้ง