ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕

              บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย บุคลากรกองกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๕ จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนอาจารย์แนะแนวและผู้ปกครองของนักเรียนในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ ๑ – ๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


51 ครั้ง