ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมการตลาด U2T for BCGเพื่อยกระดับให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมการตลาด U2T for BCGเพื่อยกระดับให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

              อาจารย์สุภัทรา วิลามาศผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ รต.สุวินัย โสดาเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี) อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (อาจารย์ที่ปรึกษาการยกระดับผลิตภัณฑ์) ร่วมเสวนาแนวทางการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG โดยมีดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชั้น ๒ จังหวัดลพบุรี

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


42 ครั้ง