ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕     

              รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ๑.นายฐิตินพ พนังวิเชียร ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๒.นายนิเวศน์ บุญมา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ๓.นายไพโรจน์ ดีรักษาศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.ดร.ณพลเดช มณีลังกา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนรับมอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย ชวรางกูร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕.นายธนกาญจน์ แพลอย ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ๖.นางสาวดาราวรรณ จรัสศรี ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ผู้แทนรับมอบ นางสาวโชติกา ไทยโอสถ ในการฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (หอประชุมใหญ่) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


45 ครั้ง