ราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS NEXT สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนด้านการศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS NEXT สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนด้านการศึกษา

            อาจารย์สัญญา คำจริงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย Asst. Prof. Chhoun Phearun  Director of Siem Reap Campus and The Northwest Campuses (SR, BMC, & BTB)Build Bright University ประเทศกัมพูชา และผู้บริหารทั้ง ๒ มหาวิทยาลัยร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ Build Bright University ประเทศกัมพูชา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และงานกิจกรรมนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ศิริจันดา และอาจารย์ศิริศักดิ์ บัวชุม อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิคด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

ภาพ : คณะศิลปศาสตร์ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


65 ครั้ง