โครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม

โครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม

 

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงกาพัฒนา Microprenuers Sandboxรองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม (กิจกรรมที่ 1) สร้างเครือข่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและประกวดข้อเสนอโครงการร่างนวัตกรรมธุรกิจ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กนกพร ภาคีฉาย เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้อเสนอโครงการร่างนวัตกรรมธุรกิจ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกลาโหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

ภาพ : นาตยาข้อมูล: นภัครายงาน :นาตยา01/03/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


48 ครั้ง