ดร.วัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (BSCM) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวหงษ์ทอง ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ

ดร.วัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (BSCM)

ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวหงษ์ทอง ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ

             ดร.วัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (BSCM) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวหงษ์ทองให้เกียรติเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา Financial Accounting and Management Accounting ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ การลดต้นทุน และการเพิ่มผลผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิ ทั้งในประเทศและส่งออกให้แก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 17 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ/ข้อมูล : ผศ.ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯรายงาน :นาตยา12/03/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


72 ครั้ง