คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พลิกโฉมครั้งใหม่ สร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พลิกโฉมครั้งใหม่สร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต

 

                  เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็น ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โปรแกรม 16 แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยหน่วยงาน ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อาโซโลตล์ จำกัด และวิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

กนกวรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน

ข.27 / มี.ค. 2566

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


69 ครั้ง