คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ร่วมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T)

              เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดบูธแสดงสินค้าชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) และได้ให้การต้อนรับ ท่าน ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้นำมาจัดแสดง ณ ตลาดบริเวณรอบพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปณตพร : ถ่ายภาพ

กนกวรรณ : รายงาน

 

ข.35 / มี.ค. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


85 ครั้ง