คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เสวนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของภาคเอกชน และรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เสวนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของภาคเอกชน และรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

              เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญธิดา ชุนงาม ผู้ช่วยคณบดีด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หน่วยงานภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ได้ร่วมกันเสวนา หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการกับภาคเอกชนและรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมีประเด็นเสวนาดังนี้ปัญหาของการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษา ที่ไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเป็นอย่างไร? การพัฒนาบุคลากรทั้งรูปแบบ New skill/Re skill/Up skill มีความจำเป็นต่อภาคการศึกษา/ ภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชนอย่างไร? และการพัฒนาและสร้างหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของ ภาคการศึกษา/ภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชนในยุค/ภาคประชาชนหรือผู้เข้าร่วมอบรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หลักสูตรควรมีลักษณะเป็นอย่างไร? ณโรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชาญณรงค์ : ถ่ายภาพ

กนกวรรณ : รายงาน

ข.28 / มี.ค. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


63 ครั้ง