คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ครั้งที่ 3/2565

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ครั้งที่ 3/2565

              เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายลือเดช เพชรดวง รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์นนทบุรี ประชุมโดยวิธีการ Online และ Onsite มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565 และขอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

กนกวรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน

ข.32 / มี.ค. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


33 ครั้ง