คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด

              เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด (ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2566) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี และนายทวีป เกิดต่อพันธ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชัยยง ศิริพรมงคลชัย เป็นผู้ช่วยวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้า อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 16) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

กนกวรรณ : รายงาน

ข.31 / มี.ค. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


35 ครั้ง