ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปกล้วย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปกล้วย    

            ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี แปรรูปกล้วยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การแปรรูปกล้วยจากผลผลิตภายในชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์พร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


73 ครั้ง