กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

 

                   วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.ปกรณ์ ชุมรุม,อาจารย์แม็ค บุญเพ็ญศิลป์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์แลพสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาและพบสถานประกอบการ พร้อมออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมีนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับชั้นปวส.2  เข้าร่วมกิจกรรม

ข้อมูล :งานพัฒนานักศึกษา / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


73 ครั้ง