คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินดี ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

ร่วมแสดงความยินดีปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

 

               วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายประจัญ ดีใจ ที่ได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพ : / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


33 ครั้ง