โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ

 

โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ

 

        วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยารองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ, อาจารย์อนุชา ขวัญสุข,อาจารย์เมติญา ไถเหี้ยมผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการกับ นายเชิดชัย แสงศรีรองนายก อบต.หนองเพรางาย ประธานอสม.และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 - 12โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล :งานวิชาการและวิจัย / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


34 ครั้ง