โครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

 

              ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายฯ ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่างาน และนำความรู้ที่ได้รับยื่นเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

ข้อมูล: งานบริหารและพัฒนาระบบ / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


90 ครั้ง