ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมความรู้บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทันสื่อและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมความรู้บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทันสื่อและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีสาเริงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการ ASEAN Digital Literacy Programme (ADLP) : สู่ผู้รับผลประโยชน์ปลายทาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงครามผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ในด้านการรู้เท่าทันสื่อและความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางไซเบอร์ และได้รับเกียรติจาก Master Trainer นำโดยอาจารย์สุภัทรา วิลามาศผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บรรยายทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราและออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

                                     ภาพ/จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


86 ครั้ง