ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงครามผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๖ RUSCON 6 “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่นยืน” ในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เมื่อวันอังคารที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิคด้วยโปรแกรม Google Meet  

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


31 ครั้ง