มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                              ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


36 ครั้ง