มทร.สุวรรณภูมิ จัดพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖

 

มทร.สุวรรณภูมิ จัดพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖

       ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี และผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแสดงความยินกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จังหวัดปทุมธานี

                                                                ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


103 ครั้ง