โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

               คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)โดย อาจารย์อนุชา ขวัญสุขผู้ช่วยคณบดี ผู้แทนคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพัฒน์พล แก้วยมนักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองส่งเสริมคุณภาพ งานคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“แนวทางและทิศทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565”และ ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียน SARระดับหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ” ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อให้ความรู้ในการเขียน SARรอบ 9เดือน ให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและอำนวยความสะดวกสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ในรูปแบบ       การจัดทำรายงาน ตามที่กำหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ เป็นการบันทึกผลการดำเนินงานผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน หลักฐานอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินโดยคณะกรรมการเพื่อนำเสนอรายงานในภาพของคณะ แก่ คณาจารย์ของคณะ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3อาคารเลิศสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

ข้อมูล: คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  ภาพ/เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : nudtha.s


41 ครั้ง