ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

    1. ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    2. เกณฑ์การให้คะแนนในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

    3. รายละเอียดกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการ

    4.1 แบบ คสค. 001 ใบสมัคร

    4.2 แบบ คสค. 002 ใบเสนอชื่อ

    4.3 แบบ คสค. 003 ข้อมูลเบื้องต้น

    5 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการ

    6 ผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ


 

ข้อมูลจาก : กบ.


343 ครั้ง